fbpx

Magyarország bruttó hazai terméke 2010 I. negyedévében 0,1%-kal, a naptárhatás kiszűrésével 0,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,9%-kal bővült.

A kiigazítatlan adatok alapján a gazdasági teljesítmény öt negyedéve tartó csökkenése 2010 első negyed-évében megállt az előző év azonos fuvarozás időszakához viszonyítva.
Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar és építőipar) fuvarozás hozzáadott értéke 3,2%-kal emelkedett, ami 0,4 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. fuvarozás Ezen belül az ipar hozzáadott értéke a korábbi negyedévek egyre mérsékeltebb csökkenése után, 3,3%-kal nőtt, elsősorban az exportorientált feldolgozó-iparban bekövetkezett 4,2%-os bővülés következtében. fuvarozás Az építőipar hozzáadott értéke 8,7%-os mérséklő-dést mutat. Az építőipari termelésen belül egyik fuvarozás építménycsoport teljesítménye sem érte el az előző évi szintjét, például több mint egynegyedével fuvarozás kevesebb lakás épült, mint az előző év azonos időszakában.
A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 0,7%-kal csökkent, így 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP változását. A korábbi tendenciát követően fuvarozás mérsékeltebb teljesítménycsökkenés mutatkozott a kereskede-lem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (-3,8%) területén, fuvarozás összhangban a belső kereslet, azaz a ház-tartások fogyasztási kiadásainak mérsékeltebb visszaesésével, mely részben az alacsony bázis hatása.

A szállítás, raktározás, posta és fuvarozás távközlés együttes hozzáadott értéke 2,0%-kal emelkedett, melyben tük-röződik a tovább növekvő exportforgalom. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye az előző negyedévhez hasonló fuvarozás mértékben 1,6%-kal mérséklődött. Ezt elsősorban az államháztartásból finanszírozott egészségügyi ellátás visszaesése fuvarozás okozta, ugyanakkor a közigazgatásban továbbra is megje-lenő közmunka programban foglalkoztatottak létszámának bővülése mérsékelte a csökkenés ütemét. A pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások fuvarozás területén 0,8%-os emelkedés mutatkozott, ezen belül az ingatlanügyletek teljesítményének mérséklődése említésre méltó, ahogy azt az építőipari termelés utóbbi negyedévekben mutatkozó visszaesése is mutatja.

A termékadók- és támogatások fuvarozás egyenlege 0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP első negyedévi változá-sát.
2
A GDP felhasználási oldalán a háztartások végső fogyasztása 4,2%-kal csökkent 2010. I. negyedévében, 3,0 százalékponttal mérsékelve a GDP fuvarozás változását. A háztartások fogyasztási kiadása továbbra is vissza-esést mutatott, 4,7%-os mértékben. Az állandó, rendszeres kiadások, mint az élelmiszer vagy a lakhatás-sal kapcsolatos költségek továbbra is az átlagnál fuvarozás kisebb mértékben csökkentek, míg a közlekedésre fordí-tott kiadások az átlagosnál nagyobb mértékben estek vissza.
A kormányzattól kapott természetbeni juttatások értéke 2,2%-kal csökkent. A közösségi fogyasztás terü-letén 4,4%-os növekedés figyelhető meg. A közösségi fuvarozás fogyasztás így 0,5 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához.
Mindezen folyamatok összegeként a végső fogyasztás 3,0%-kal csökkent.

A bruttó-állóeszköz felhalmozás fuvarozás az előző negyedévinél kisebb mértékben, 4,4%-kal esett vissza, ezzel 0,7 százalékponttal mérsékelte a GDP változását. A nagy fuvarozás súlyú ágazatok közül a feldolgozóipar, a keres-kedelem, gépjárműjavítás és az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágakban jelentős csökkenés figyelhető meg, ugyanakkor a szállítás, raktározás, a villamosenergia-ellátás fuvarozás és az oktatás ágazat esetében növekedés tapasztalható. Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágon belül folytatódott a lakásépítések visszaesése. A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág esetében a fuvarozás növekedés mögött egy, a szárazföldi, csővezetékes szállítás területén megvalósuló nagyberuházás áll. fuvarozás Az energiaipar beruházásainak növekedését a villamosenergia-termelés jelentős erőművi beruházása eredményezte, míg az oktatás ágban a I. negyed-évben is több oktatási intézmény felújítására, illetve bővítésére került sor.
A készletek állománya a I. fuvarozás negyedévben újra apadt, legnagyobb mértékben a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás termelésében, a kereskedelemben és az élelmiszeriparban. Lényegesebb növekedés csupán a kőolaj-feldolgozás és vegyipar ágazatoknál elszámolt készletek esetén történt.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi fuvarozás forgalmában, folyó áron 478 milliárd Ft aktívum keletkezett, to-vábbra is javuló külkereskedelmi cserearányok mellett. Már nem csak az export, hanem az import volu-mene is növekedett 13,7%-kal illetve 11,6%-kal. A külkereskedelmi fuvarozás forgalom pozitív egyenlege +2,4 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához. Az áruforgalom exportja 15,2%, importja 14,4%-kal nőtt. A szolgáltatások exportja ismét nőtt 6,6%-kal, míg importja továbbra is fuvarozás visszaesést mutatott, 1,7%-kal.

A szezonálisan kiigazított adatok1 szerint 2010 I. negyedévében fuvarozás a gazdasági teljesítmény az előző ne-gyedévhez képest 0,9%-kal növekedett. Ebből az ipar 2,7%-os növekedést, míg a mezőgazdaság 0,3%-os, az építőipar pedig 2,7%-os mérséklődést mutatott. A szolgáltatások összességében 0,3%-kal emelkedtek. A háztartások fogyasztási kiadása 0,8%-kal csökkent. A kormányzattól fuvarozás származó természetbeni juttatások 1,1%-kal zsugorodtak. A közösségi fogyasztás 1,0%-kal nőtt, a végső fogyasztás 0,4%-kal csökkent. Az export 3,2%-os, míg az import 2,8%-os emelkedést mutatott.

Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai fuvarozás Unió gazdasága 2010 I. negyedévében a magyar gazdaság-nál kisebb mértékben, míg a német gazdasággal azonos mértékben 0,2%-kal bővült az előző negyedév-hez viszonyítva.
A bruttó hazai termék volumene a I. negyedévben a szezonális és naptári hatás kiszűrésével 0,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.