fbpx
Milyen jogaink, illetve felelősségünk jár együtt azzal, ha rábízzuk valamely küldeményünket a fuvarozóra?

A kérdés tisztázása fontos lehet minden olyan megrendelésnél, ahol a küldemény adott helyről adott helyre történő továbbítására, illetve a címzettnek való kiszolgáltatására adunk megrendelést.

A jogviszony három alanya a feladó, a címzett (fuvaroztatók) és a fuvarozó, ám szigorú értelemben vett jogviszony csak a feladó és a fuvarozó között keletkezik, a címzett csupán olyan szereplő, aki számra az ügyletből jogok és kötelezettségek keletkezhetnek. A fuvarozást általában erre a célra létrejött gazdasági társulások, vállalkozások látják el, a vasúti, vízi- és légifuvarozást leginkább központi szervek, a közúti szállításimegbízásokat pedig a nyilvánosság előtt reklámjaikból ismert magáncégek is.

A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Amennyiben azt szeretnénk, hogy küldeményünket egy árufuvarozó társaság továbbítsa a címzetthez, az első lépés, hogy leadni feléjük a megrendelést. Ez történhet a fuvarozó ügymenetéhez illeszkedve személyesen, telefonon, faxon, levélben, vagy e-mailben. Ennek során pontosan meg kell határoznunk elvárásainkat az átvétel és az átadás időpontjával kapcsolatban, valamint rendelkezésre kell bocsátanunk az összes, csomagra vonatkozó adatot, mely releváns lehet a megrendelés teljesítéséhez (küldemény neve, mennyisége, bizonyos tulajdonságai, különleges jellemzői), ez a bejelentési folyamat az ún. kocsirendelés. A valódi, jogokat és kötelezettségeket keletkeztető szerződés az ún. fuvarlevél átadásával, illetve annak kifogás nélküli elfogadásával jön létre. Az írásbeliség nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a későbbi jogviták eldöntését, mivel a bíróság előtt bizonyítja a szerződés létrejöttét és a küldemény átvételét. Ugyanígy feltétele a szerződéskötésnek a díjazásban való megállapodás, bár ez legtöbbször nem a felek megegyezésén, hanem a fuvarozó állandó díjszabásának elfogadásán múlik.

A küldemény bármilyen ingó dolog lehet, kivéve azok, amelyek „fuvarforgalom-képtelenek”, vagyis pl. robbanó-, illetve fertőző anyagok, élő, illetve halott testek (ez utóbbiak inkább a „feltételesen fuvarozható” dolgok körébe tartoznak, melyekre különleges csomagolási, szállítási szabályok vonatkoznak). Ha sikerült megegyezni minden kapcsolódó kérdésben, létrejön tehát a fuvarozási szerződés, melynek feltételei ezután mindkét felet kötik, és amely megalapozhatja polgári jogi felelősségüket is.

A MEGRENDELŐ JOGAI

Ha a megrendelést már leadtuk, de a küldemény átadása előtt valamilyen okból mégis visszavonnánk azt, megtehetjük, de a fuvarozó kérheti kárának megtérítését. A dologgal egészen addig a feladó rendelkezik, amíg a címzett át nem veszi, így – a megfelelő (arányosan csökkentett, vagy adott esetben növelt) díj kifizetése ellenében – bármikor megállíthatja, visszahívhatja, vagy máshová küldheti, amennyiben ez fizikailag még lehetséges (bár a gyakorlatban ez sokszor akadályba ütközik).

A fuvarozó köteles a megrendelő utasításai szerint eljárni, és felelősséggel tartozik az ennek megszegéséből eredő károkért, illetve késedelemért. Ha a fuvarozó a kocsit (fuvareszközt) nem állítja ki a szerződésben vállalt határidőre, a feladó elállhat, és kérheti kárának megtérítését, ezen belül azt az összeget is, amelyért másfuvarozót bízott meg, hogy küldeménye időben megérkezzék. Amennyiben a küldemény késve érkezik, a feladó, illetve a címzett akkor is kérhet kötbért, vagy az ebből eredő kárának megtérítését.

A fuvarozásnem csak a késedelemért, hanem a nála lévő küldemény épségéért is fokozottan felel, vagyis ha a csomag elvész, megsérül, vagy megsemmisül. Ha nem tudja kimenteni magát – melynek lehetőségeit a Ptk. pontosan felsorolja – kártérítéssel tartozik, és nem követelheti a fuvardíjat sem. A fuvaroztató ilyenkor csak pénzbeli kártérítésre tarthat igényt, azonban megrongálódás esetén a jog választási lehetőséget biztosít a fuvarozó számára a dolog kijavítása, illetve az értékcsökkenés megtérítése között.

Ha a küldeményben olyan kár következett be, amely az átvételkor felismerhető, haladéktalanul érvényesíteni kell az ebből eredő igényeket, különben később a fuvarozó erre hivatkozva elháríthatja a kártérítési igényt. Ha a hiba átvételkor nem volt észrevehető, a fuvaroztatónak 3 napja van, hogy igényét bejelentse, és kárának megtérítését követelje.

Ezen kívül általánosságban elmondható, hogy – a szándékos károkozást kivéve – a fuvarozó felelőssége csak a tényleges kár megtérítésére vonatkozik, a szerződésből eredő igények érvényesítésének általános határideje pedig a szerződéskötéstől számított 1 év.

A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A fuvaroztatónak szintén eleget kell tennie bizonyos követelményeknek, különben a fuvarozó is igényt tarthat kártérítésre, illetve elállhat a szerződéstől. A feladó felel azért, hogy a megállapodásban vállalt határidőre átadja a küldeményt a fuvarozó részére, a címzett pedig azért, hogy átvegye (amennyiben a küldeményt nem veszik át, a fuvarozó köteles megőrizni a rábízott dolgot és haladéktalanul visszaszolgáltatni a feladónak). A megrendelőnek minden szükséges okmányt át kell adnia a fuvarozónak, illetve minden olyan feltételnek eleget kell tennie, amely a küldemény különleges jellegéből adódik (szabályszerű csomagolás, stb.). Ha ezt elmulasztja, a fuvarozóegyrészt visszautasíthatja a teljesítést (ez a feladót terhelő kártérítési felelősséggel is járhat), másrészt kimentési lehetőséget biztosít a fuvarozó számára, ha valamilyen ebből eredő kár éri a küldeményt.

Összességében elmondhatjuk, hogy a fuvarozás felelőssége ugyan fokozott a rábízott dolog épsége, illetve a címzetthez való eljuttatása tekintetében, azonban ehhez az kell, hogy a megrendelő mindent elkövessen annak érdekében, hogy a fuvarozásszerződésszerűen teljesíthessen. Érdemes tehát odafigyelni a megfelelő csomagolásra, a határidőben történő, szabályszerű berakásra (átadásra) és kirakásra (átvételre), mert az ezekből eredő károk mind a megrendelőt terhelik. A „legelrettentőbb” szankció pedig talán az, hogy a fuvardíj megfizetésének elmaradása esetén a fuvarozászálogjogot is szerez a rábízott dolog felett, tehát megtarthatja, értékesítheti a küldeményünket, hogy követelését kiegyenlítse.